Essays about: "arbetsglädje"

Found 4 essays containing the word arbetsglädje.

 1. 1. Quality management for a new paradigm : How design thinking and a human centred culture can meet increased complexity

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Author : Karin Nyberg; [2021]
  Keywords : Quality management; paradigm shift; design thinking; human centred culture; Teal; happiness; psychological safety; Emergence paradigm; Kvalitetsutveckling; paradigmskifte; design thinking; människocentrerad företagskultur; Teal; arbetsglädje; psykologisk trygghet; Emergence paradigm;

  Abstract : I denna fallstudie har SeventyOne Consulting analyserats som ett exempel på en organisation som verkar under det kommande paradigmet inom kvalitetsutvecklingen. Studien kopplar samman teori från kvalitetfältet med design thinking, paradigmteori och teori om människocentrerad företagskultur. READ MORE

 2. 2. Unga lantbrukares attityder, normer och hinder inför förvärv av lantbruksfastigheter : en enkätundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Christian Esbjörnsson; Erik Bertilsson; [2020]
  Keywords : attityder; normer; hinder; enkätundersökning; generationsskifte; teorin om planerat beteende; Theory Of Planned Behaviour; TPB; lönsamhet; unga lantbrukare;

  Abstract : Sveriges lantbrukare blir äldre och färre. Medelåldern för dessa är 58 år och samtidigt har andelen lantbrukare under 35 års ålder sjunkit från 8 % till 4 %. Antalet sysselsatta i lantbruket år 2016 var 171 400 personer vilket är resultatet av en minskning med 1300 personer sen 2013. READ MORE

 3. 3. I skuggan av sommarens torka finns känslorna : en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristin Halvarsson; [2020]
  Keywords : torkan 2018; mjölkproducenter; coping-strategier; sociala relationer; känslomässig upplevelse;

  Abstract : Under sommaren 2018 utsattes Sverige för extremt väder i form av höga temperaturer och låga nederbördsmängder. Sämre tillväxt på beten och vallar, mindre spannmålsskördar och låga vattennivåer som orsakade foder- och vattenbrist blev direkta följer av den extremt varma och torra sommaren. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av strömaterial av restprodukter från wellpapp

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Magnus Haglund; [2010]
  Keywords : stallmiljö; ekonomi; ergonomi; hygien; inhysning;

  Abstract : SUMMARYFor thousands of years horses have been at people's side. They have been used for transportation at war, to save time, manpower and money. For practical reason, man has forced the horses into narrow spaces. Stabling includes factors as feeding and bedding. READ MORE