Essays about: "orkidéer"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word orkidéer.

 1. 1. Bevattningsvattnets kvalitet i orkidéodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Frida Svensson; [2021]
  Keywords : Orchidaceae; näringstillgänglighet; pH; omvänd osmos; regnvatten; Orchidaceae; nutrient availability; pH; reverse osmosis; rainwater;

  Abstract : Tropiska orkidéer har odlats i mer än 2000 år och alltsedan det första exemplaret fördes med upptäcktsresande till Europa så har intresset för växten exploderat/vuxit explosionsartat. Idag är det en av de vanligast förekommande på våra fönsterbrädor. READ MORE

 2. 2. Studie i att utöka arealen rikkärr i Skåne - Med exempel på hur tre rikkärr kan utökas

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Marcus Ljungdahl Brönmark; [2020]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Rich fens contribute with numerous ecosystem services, such as the highest biodiversity found among wetlands, water purification, carbon sequestration, hydrological services, recreational and educational services are all part of services provided from rich fens. Drainage and land-use change has severely damaged or destroyed these services in many regions of Europe and Sweden; restoration plans are needed to change this trend. READ MORE

 3. 3. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE

 4. 4. Sköldlöss i orkidéodling : biologi, skadebild, förekomst och bekämpningsmetoder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oscar Björn; [2018]
  Keywords : orkidéer; sköldlöss; diaspis; coccus; pseudococcus; planococcus; diaspididae; pseudococcidae; coccidae; coccoidea;

  Abstract : Sköldlöss kan angripa en lång rad kulturer, däribland familjen Orchidaceae, orkidéerna. Denna består av 25 000 arter och står för omkring 10% av de blommande växterna. Samtliga orkidéarter riskerar att bli eller är utrotningshotade. READ MORE

 5. 5. Orkidépollinering : en litteraturstudie om växters belöning och bedrägeri av pollinerande insekter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Olovsson; [2014]
  Keywords : bedrägeri; belöning; blomanpassning; blomevolution; naturlig selektion; orkidé; pollinerande insekter; pollinering; pollinium;

  Abstract : Orkidéer har länge utgjort en stor del av forskningen om pollinatörsförmedlad selektion på blomegenskaper. En anledning till intresset för just orkidéer är det stora antal arter i familjen som inte ger någon belöning till pollinerande insekter. READ MORE