Essays about: "räntabilitet"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word räntabilitet.

 1. 1. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Henrik Wikman; [2019]
  Keywords : avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Abstract : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. READ MORE

 2. 2. Skattning av slutavverkade- samt slutavverkningstillåtna skogars kapitalförräntning : med avseende på ägargrupp, trädslag, landsdel och huggningsklass

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Henrik Wikman; Niklas Wessmark; [2017]
  Keywords : slutavverkning; förräntning; räntabilitet; Riksskogstaxeringen; lönsamhet;

  Abstract : Förräntning är ett mått som vanligen anges i procent och talar om hur mycket ett investerat kapital växer i förhållande till dess storlek och tid. Den ekonomiska teorin säger att alla investeringar som ger en högre förräntning än en alternativ placering av kapitalet ska genomföras. READ MORE

 3. 3. Underhåll av lantbrukets mjölkladugårdar : en studie av faktorer som påverkar underhållsbeslutet och dess principiella ekonomiska effekter

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sandra Alm ; Alexandra Söderström; [2015]
  Keywords : maintainance; agriculture; detoriorating; farm building; dairy production;

  Abstract : Ekonomibyggnader är en förutsättning för lantbruksproduktionen och underhåll bör således vara en central angelägenhet i ett lantbruksföretag. I perioder med sämre ekonomi, då företa-gare måste se över sina kostnader, är det möjligt att underhåll och investeringar får stå till-baka. READ MORE

 4. 4. Samband mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital : en effektivitetsstudie på svenska mjölkföretag mellan åren 2009 – 2011

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mats Jansson; Kristofer Stenvall; [2014]
  Keywords : teknisk effektivitet; räntabilitet på eget kapital; svenska mjölkföretag;

  Abstract : Syftet med den föreliggande studien är att med hjälp av jordbruksekonomiska undersökningen mellan 2009 – 2011 analysera hur teknisk effektivitet påverkar räntabilitet på eget kapital i svenska mjölkföretag. Mjölkföretagen i Sverige visade under 2011 sämre resultat, vilket förklaras främst av lägre avräkningspris på mjölk. READ MORE

 5. 5. Särskild post och dess ekonomiska effekter vid generationsskiften

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : John Wåhlin; [2014]
  Keywords : beskattning; generationsskifte; nuvärde; särskild post;

  Abstract : Flera svenska lantbruksföretag befinner sig i en period då ett generationsskifte är aktuellt. Det finns flera olika överlåtelsestrategier, men i denna studie analyseras endast de som sker via benefika fång (gåva). READ MORE