Essays about: "Nature-Based Solutions"

Showing result 1 - 5 of 56 essays containing the words Nature-Based Solutions.

 1. 1. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 2. 2. Nature-based solutions for cities transitioning towards sustainability: A participatory evaluation through a social and environmental lens

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Thanyaporn (Pear) Wongtitirote; Aviv Leibovitsh; Zouheir (Zack) Assaf; [2022]
  Keywords : Nature based Solutions NbS ; Strategic Sustainable development; sustainability; participatory evaluation; urban; urban planning; cities; biodiversity; Participatory Photo Mapping PPM ;

  Abstract : Global urbanization trends have made people move to cities where they tend to have less access to nature. Urban nature is important for human well-being and biodiversity, therefore urban planners are increasingly integrating Nature-based Solutions (NbS) projects in urban environments. READ MORE

 3. 3. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Rydiander; [2022]
  Keywords : Naturbaserade lösningar; Ekostaden Augustenborg; Robert L. Thayer; Topofili; Teknofili; Teknofobi; Ideala Landskap; Reella Landskap; Dissonans;

  Abstract : Intresset för naturbaserade lösningar ökar och de bedöms vara ett viktigt verktyg för att möta samtidens och framtidens samhällsutmaningar, så som global uppvärmning, massutdöende av arter, kollapsande ekosystem, m.m. En central idé med naturbaserade lösningar är att de ser till naturen som en förebild för bra lösningar. READ MORE

 4. 4. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Abstract : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. READ MORE

 5. 5. Disseminating Nature-based Thinking across Local and Global Networks : the case study of Turin (IT), CONEXUS (H2020, grant agreement n. 867564)

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Mariangela Pastorello; [2022]
  Keywords : Nature-based solutions; climate change adaptation strategies; urban planning; transformative learning; participatory communication; living labs; NBS projects; participatory governance; citizen science; European programmes;

  Abstract : Nature-based Solutions (NBS) are currently considered among the most effective tools available to city administrations and urban planners to tackle the negative effects of climate change.This umbrella concept comprises a large set of different low-impact technical solutions that are inspired/supported, or copied, from nature. READ MORE