Essays about: "leadermetoden"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word leadermetoden.

 1. 1. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Kanzler; [2020]
  Keywords : governance; nätverk; identitet; Agenda 2030; globala målen; Leader Upplandsbygd; leadermetoden; hållbar utveckling;

  Abstract : Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en nationell handlingsplan. READ MORE

 2. 2. ”Det blir ringar på vattnet hela vägen” : en studie av Leaders mervärden och synergieffekter i utvecklingsprojekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Wickström; [2019]
  Keywords : Leader; Leadermetoden; mervärde; synergieffekt; Leader Nedre Dalälven; community; social tillit;

  Abstract : Leader har varit EU:s metod för att utveckla landsbygden i 20 års tid genom att låta lokala krafter förvalta pengarna där de lokala ser att det behövs för en utveckling. Varje programperiod inom Leader för med sig både positiva och negativa förändringar som de lokala krafterna måste anpassa sig till. READ MORE

 3. 3. Att arbeta utanför strukturerna : en studie om de fem icke-prioriterade leaderområdena under programperioden 2014-2020

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sanna Sulander; [2019]
  Keywords : Lokalt ledd utveckling; Leadermetoden; icke-prioriterade Leaderområden; handlingsutrymme; strukturer; governance;

  Abstract : Fem Leaderområden fick inte något startbesked under Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och därmed ingen budget att bedriva landsbygdsutveckling med under programperioden. Examensarbetet syftar till att undersöka vad som har hänt i dessa Leaderområden fyra år in i programperioden. READ MORE

 4. 4. Är denna utveckling verkligen "lokalt ledd"? : en studie om flerfondslösningens möjligheter och begränsningar inom lokalt ledd utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Kessler; [2017]
  Keywords : lokalt ledd utveckling; flerfondslösning; leadermetoden; organisation; governance;

  Abstract : ”Lokalt ledd utveckling” är en åtgärd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 och principen om lokalt ledd utveckling bygger på att grupper som bildas på den lokala nivån involveras i genomförandet av europeiska struktur- och investeringsprogrammen. Lokalt ledd utveckling (som tidigare benämndes Leader) möjliggör därför landsbygdsutveckling utifrån de lokala behoven. READ MORE

 5. 5. Att planera för lokal utveckling : en genomgång av 22 Leaderområdens strategier

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Thorgren; [2016]
  Keywords : lokala utvecklingsstrategier; leadermetoden; landsbygdsprogrammet; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ textanalys; diskursanalys; språkbruk; normativt;

  Abstract : Leader är en metod för att utveckla landsbygden. Lokala utvecklingsstrategier för Leadermetoden, en del av Landsbygdsprogrammet för Sverige 2007- 2013, studeras i detta examensarbete. Detta för att undersöka relationen mellan målen som finns i utvecklingsstrategierna och de projekt som har beviljats stöd genom Leadermetoden. READ MORE