Essays about: "miljöerbjudanden"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word miljöerbjudanden.

 1. 1. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Lemheden; Tom Carlson; [2022]
  Keywords : barnvänlig bebyggd miljö; urbana gaturum; rörelsefrihet; miljöerbjudanden; barnperspektivet; barnets perspektiv; barnvänlighet; trygghet; säkerhet;

  Abstract : There are many places for children to be in our cities, which are planned and built for them. But in the city’s other public environments, children are marginalized due to conflicts of interest, which can create several negative effects linked to children’s development. READ MORE

 2. 2. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Olsson; [2022]
  Keywords : samnyttjande; förskolegård; allmän park; lek; förskolebarn; friyta; miljöerbjudanden; behavior settings;

  Abstract : Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor. I den täta staden är det en utmaning att avsätta tillräckligt stora friytor för barn, då detta står i konflikt med andra markanspråk. READ MORE

 3. 3. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Herngren; Josefin Ågren; [2021]
  Keywords : barn; naturkontakt; positiva naturupplevelser; miljöengagemang; leklandskap; samskapande; frihet; miljöerbjudande; platsanknytning; sinnesstimulans; öppen designprocess; socioekologisk design; naturbaserade lösningar;

  Abstract : Miljöpsykologiska teorier belyser att en stark relation till naturliga platser under barndomen kan utvecklas till en omsorg och förståelse för naturen som vuxen. I en tid då människans livsstil hotar jordens naturliga processer, syftar detta arbetet till att utforska hur landskapsarkitekter kan gestalta platser som bidrar till barns naturkontakt. READ MORE

 4. 4. Lek i natur : ett gestaltningsförslag till en lekmiljö vid Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Rahm; [2021]
  Keywords : miljöerbjudande; lekmiljö; naturlek; lösa föremål; affordance; play environment; nature play; playscape;

  Abstract : Allt fler människor förlorar kontakt med naturen med minskad hälsa och välbefinnande som följd. Det finns dock flera fördelar med att vistas i naturmiljöer, till exempel blir barns lek mer mångsidig och mer fysisk aktivitet sker. READ MORE

 5. 5. Samhällsplanering – ett barn av sin tid? : modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alexander Stigertsson; Rebecka Palmqvist; [2020]
  Keywords : samhällsplanering; modernism; nyliberalism; barns hälsa; barnvänlighet; barnperspektiv; Malmö; Landskrona; urban Planning; Neo- Liberalism; children’s Health; child- Friendliness; children’s Perspective;

  Abstract : Samhällsplanering har alltid präglats av ideologier. Uppfattningen om hur staden ska planeras och formas har samtidigt varit allt annat än enig. Under de modernistiska åren från 1930-talet fram till omkring 1970-talet decentraliserades staden. READ MORE