Essays about: "sociala ytor"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the words sociala ytor.

 1. 1. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Carolin Lundgren; Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : kastanjemal; hästkastanjsköldlus; kastanjebladbränna; kastanjeblödarsjuka; Phytophthora; diversitet; växtskydd; urban miljö; stadsträd;

  Abstract : Hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, har genom åren varit ett mycket välanvänt stadsträd med höga kulturhistoriska och sociala värden. På senare tid har arten sjunkit i popularitet då den drabbats av flertalet skadegörare och sjukdomar. READ MORE

 2. 2. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Keywords : bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Abstract : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. READ MORE

 3. 3. Dagvattenhantering som ger mervärden : en undersökning av två dagvattenanläggningar i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Linn Karlsson; [2022]
  Keywords : dagvattenanläggning; dagvattendamm; dagvattenhantering; dagvattenpark; hållbar utveckling; mervärden; mångfunktionell dagvattenhantering;

  Abstract : Växande städer och ökad nederbörd är ett faktum i dagens samhälle och dagvattenhantering har därför blivit en allt viktigare del av stadsplaneringen. Städernas hårdgjorda ytor försvårar dagvattnets infiltration i marken och risken för översvämningar ökar. READ MORE

 4. 4. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Keywords : blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Abstract : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. READ MORE

 5. 5. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Norrgren; Matilda Andersson; [2021]
  Keywords : samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites; samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites;

  Abstract : Föreliggande studie undersöker, i relation till planering, gestaltning och förvaltning, utemiljön vid två svenska samverkanshus där förskola har samordnats med äldreboende. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige varför det råder brist på tillgänglig forskning och information om hur kommuner kan arbeta för att göra verksamheternas utemiljöer framgångsrika. READ MORE