Essays about: "artmångfald"

Found 4 essays containing the word artmångfald.

 1. 1. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Eliasson; [2022]
  Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE

 2. 2. Traditional agricultural landscapes and their importance in the fight against land degradation

  University essay from Högskolan i Halmstad

  Author : Jimmie Larsson; [2020]
  Keywords : Landscape ecology; traditional agriculture; land degradation; traditional farming;

  Abstract : Markförstöring är idag ett utbrett problem som till stor del är orsakat av konventionellt jordbruk och ohållbar markanvändning. Traditionella jordbrukslandskap har i många områden bedrivits under lång tid utan att uppvisa samma problem samtidigt som de haft hög artmångfald. READ MORE

 3. 3. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Keywords : biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Abstract : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. READ MORE

 4. 4. 3D vegetation structure influence on boreal forest bird species richness

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Emil Larsson; [2017]
  Keywords : birds; species richness; vegetation structure; Lidar; laser data; bird point census count; Bird National Monitoring Program;

  Abstract : Bird populations across the world are in danger with decreasing numbers and more species continually becoming red-listed. One main driver behind this trend is human-caused habitat loss and degeneration, which in particular has been identified as a major threat in forested regions. READ MORE