Essays about: "föryngringsåtgärder"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word föryngringsåtgärder.

 1. 1. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Keywords : mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Abstract : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. READ MORE

 2. 2. Attityder kring föryngring hos privata skogsägare i Mellansverige

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Torbjörn Jakobsson; Gustav Sven Hultén; [2021]
  Keywords : markberedning; enkät; intervju; återbeskogning;

  Abstract : Skogens roll blir allt viktigare för samhället i takt med att vi ställer om till en bioekonomi och för att säkra den framtida skogsråvaran som kommer behövas är det viktigt att uppnå en godkänd föryngring. Under senare år har andelen godkända föryngringar ökat, mycket tack vare effektivare föryngringsåtgärder bland annat högre utnyttjande av markberedning och plantering. READ MORE

 3. 3. Hur tidpunkten för och samordningen av föryngringsåtgärder påverkar föryngringsresultatet och konkurrenstrycket i plantskogen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sanna Nilsson; [2018]
  Keywords : björk; gran; kalmarkstid; konkurrensindex; markberedning; plantering; planteringsmånad; tall; birch; competition index; fallow period; pine; planting; planting month; scarification; spruce;

  Abstract : Enligt Skogsvårdslagen skall åtgärder för etablering av nästkommande bestånd senast vara vidtagna under det tredje året efter avverkning och lagen begränsar sålunda den längst tillåtna kalmarkstiden. Kalmarkstidens längd är känd att påverka faktorer av betydelse för föryngringsresultatet, men kan även tänkas påverka det konkurrenstryck planterade plantor senare utsätts för från naturligt föryngrade plantor. READ MORE

 4. 4. Markberedning i blockrik terräng : en jämförelse mellan grävmaskin och harv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Louise Magnusson; [2015]
  Keywords : död ved; lågor; naturhänsyn; planteringspunkter; skador; ytstrukturklass; dead wood; coarse woody debris; nature conservation; planting spots; damages; ground roughness class;

  Abstract : Runt 70 % av skogsföryngringen i Sverige utförs genom plantering efter maskinell markberedning. På de flesta marker uppnås tillräckligt antal godkända planteringspunkter men vid riklig förekomst av block som hindrar eller stör markberedningsaggregatet blir det problem. READ MORE

 5. 5. Skötselåtgärder vid nyetablering av skyddszoner vid bäckar i södra Värmland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Soils

  Author : Mikael Hultnäs; [2006]
  Keywords : skyddszoner; certifiering; skogsvårdslagen; naturvårdspolicy; markvård; vattenvård;

  Abstract : Buffer zones play an important role for the water quality in our watercourses. When harvesting a forest close to a watercourse a buffer zone should be left. When it's not left, it will lead to radical changes in the environment for the water organisms. READ MORE