Essays about: "naturbaserad rehabilitering"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words naturbaserad rehabilitering.

 1. 1. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Linnéa Larsson; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; stressrelaterad ohälsa; rehabilitering; naturbaserad intervention; trädgårdsterapi; fascination; aktivitetsbalans; medveten närvaro; naturbaserad mindfulness; environmental psychology; stress-related illness; rehabilitation; nature-based intervention; horticulture therapy; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness;

  Abstract : Den stressrelaterade ohälsan ökar vilket medför att behovet av lämpliga och effektiva behandlingsformer är stort. Vistelse i naturmiljöer har visat sig ha positiva effekter på såväl vår fysiska som psykiska hälsa, bland annat i form av återhämtning från stress. READ MORE

 2. 2. Naturens rehabiliterande effekt : en litteraturstudie av den senaste forskningen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Åkesson; [2020]
  Keywords : natur; rehabilitering; utmattningssyndrom; stress; NBR;

  Abstract : Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt och drabbar allt fler. Utmattningssyndrom är symptom som uppkommer efter att stressfaktorer pågått under en längre tid. Majoriteten av personer som lider av utmattningssyndrom behandlas av primärvården eller företagshälsovården. READ MORE

 3. 3. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Gabriella Kylin; [2020]
  Keywords : Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Abstract : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. READ MORE

 4. 4. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd : vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Maria Losell; [2020]
  Keywords : naturbaserad rehabilitering; naturunderstödd; NUR; Region Skåne; vårdpersonal; motivation; implementering; NURkoordinator; NURgård; ohälsa; intervention;

  Abstract : Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser med att arbeta med naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) i Region Skåne. 14 semistrukturerade intervjuer gjordes med vårdpersonal på enheter kopplade till interventionen. Materialet bearbetades med tematisk analys. READ MORE

 5. 5. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mirjam Alinder; [2018]
  Keywords : natur; hälsa; tro; naturbaserad rehabilitering; hälsoträdgård; läkande trädgård; ekoterapi; ekospiritualitet; existentiell hälsa; andlighet; arbetsträning;

  Abstract : Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. READ MORE