Essays about: "främmande trädslag"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words främmande trädslag.

 1. 1. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Magnusson; [2020]
  Keywords : främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Abstract : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. READ MORE

 2. 2. Skogsbrukets hänsyn till rennäringen som riksintresse : contortatall i flyttleder

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Anja Fjellgren Valkeapää; [2016]
  Keywords : renskötsel; främmande trädslag; produktion; täthet; renar;

  Abstract : Rennäringen är en näring som bedrivs på ca 50 % av Sveriges areal och samsas med skogsbruket på samma områden. För att rennäringens bedrivande inte ska försvåras ytterligare är viktiga områden skyddade enligt Miljöbalken. READ MORE

 3. 3. Förutsättningar för naturhänsyn i bestånd med contortatall (Pinus contorta)

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elisabet Ekblad; [2015]
  Keywords : Pinus contorta; naturhänsyn; naturvärde; biologisk mångfald; Forest Stewardship Council; svensk skogsvårdslagstiftning; environmental consideration; high conservation value; biodiversity; the Swedish Forestry Act;

  Abstract : Det främmande trädslaget P. contorta (Pinus contorta) infördes storskaligt till Sverige på 1970-talet i syfte att motverka en befarad virkessvacka under 2000-talet. Idag finns uppskattningsvis 600 000 ha contortaskogar i Sverige och delar av dessa arealer närmar sig gallrings- och avvecklingsläge. READ MORE

 4. 4. Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Adam Klingberg; [2015]
  Keywords : trädslagsförsök; latitudförflyttning; främmande trädslag; produktionsjämförelse; odlingsvärde; tree species trials; latitude transfer; exotic tree species; production comparison; cultivation value;

  Abstract : Främmande trädslag har i modern tid intresserat skogsbruket i sin jakt på ökad produktion, minskad känslighet för skador, förbättrad anpassning med mera. Ett tidigare oprövat trädslag var banksianatallen (Pinus banksiana, Lamb. READ MORE

 5. 5. Kostnader för naturvårdsavsättning, jämnhet i avverkning och virkesförrådsuppbyggnad : strategisk analys med Heureka PlanVis

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Andreas Lundberg; Anders Ångman; [2014]
  Keywords : nuvärde; optimering; samordningsfördelar; avverkningsprofil; död ved;

  Abstract : Norra Skogsägarna äger två fastigheter i Skellefteåtrakten som innehåller skyddsvärda biotoper. Ägaren för diskussioner med skogsstyrelsen och länsstyrelsen om vilken hänsyn som ska tas och om hur det virkesproducerande skogsbruket ska bedrivas. READ MORE