Essays about: "the city i live in"

Showing result 1 - 5 of 191 essays containing the words the city i live in.

 1. 1. Nature Nexus - Small town sustainability in an island context

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Emily Axtell Himber; [2022]
  Keywords : Urban Design; Rural Design; Denmark; Nexø; Bornholm; Small Town Sustainability; Residential; Yderområde i Danmark; Yderkommuner; Sunshine Island; Solskinsøen; Arts and Architecture;

  Abstract : Despite its sandy beaches, lush forest, and many sunshine hours, Bornholm was placed on a list along with 23 other municipalities as a peripheral area by Erhvervsstyrelsen in 2014. This designation means that the municipality’s income per capita is less than 90 percent of the national average and over an hour away from a large city. READ MORE

 2. 2. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Nessmar; [2022]
  Keywords : urban grönska; naturlik plantering; upplevelsevärden; vegetationsstruktur;

  Abstract : Naturlika planteringar utgör en stor del av den vardagsgrönska som människor möter i staden. Planteringarna anlades på 60- och 70-talet som ett komplement till stadens finparker, med ett löfte om upplevelserik grönska och låga skötselkostnader. READ MORE

 3. 3. Folkhälsa ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv : en fallstudie om en stadsparks hälsofrämjande effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Thuresson; [2022]
  Keywords : hälsofrämjande; ; ; ; ; ; ; friluftsområde; Mariebergsskogen; städer; förvaltning; naturområden; planering;

  Abstract : Den urbana miljön blir en allt mer vanlig plats i vårt samhälle, och i allt större utsträckning så både lever och arbetar vi inom städernas ramar. För 200 år sedan bodde de allra flesta av oss, 90 procent på landsbygden, och idag är siffrorna omvända. 85 procent av Sveriges befolkning bor inom tätorter. READ MORE

 4. 4. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Olsson; [2022]
  Keywords : samnyttjande; förskolegård; allmän park; lek; förskolebarn; friyta; miljöerbjudanden; behavior settings;

  Abstract : Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor. I den täta staden är det en utmaning att avsätta tillräckligt stora friytor för barn, då detta står i konflikt med andra markanspråk. READ MORE

 5. 5. Graffiti and street art in mobile landscapes

  University essay from Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Saga Li Ståhlberg; [2022]
  Keywords : Stockholm; everyday landscapes; visuality; graffiti; street art; mobility; sedantarist metaphysics; nomadic metaphysics;

  Abstract : Drawing from de Certeau (1984), in this thesis I investigate graffiti and street art as part of the everyday visual landscapes. The city of Stockholm has gone from zero tolerance towards all forms of street art to now including the art form as a strategy for creating a so-called attractive city. READ MORE