Essays about: "what is development management"

Showing result 1 - 5 of 1316 essays containing the words what is development management.

 1. 1. Trangia Maxi : Development of a Multiple Burner Portable Stove

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Liselott Hultros; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : This work was conducted at the request of Trangia, a Swedish company known for selling and manufacturing the classical camping stove “stormköket”. Beyond camping stoves Trangia also offer several accessories for cooking outdoors, for example safe fuel bottles and separate cookware. READ MORE

 2. 2. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Sahlman; [2022]
  Keywords : stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Abstract : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. READ MORE

 3. 3. Additive Manufacturing solving Spare Parts Challenges within Heavy Equipment Industry

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Ayad Namik; [2022]
  Keywords : Spare part management; spare part of heavy equipment; additive manufacturing for spare parts; product development; and design for additive manufacturing;

  Abstract : Background Companies which operate within heavy equipment are highly dependent on a continuous spare part stream to minimise their production downtime. The disruption of the pandemic known as Covid19 has brought the global supply chain to its knee, and countless companies have been affected by the global supply shortage. READ MORE

 4. 4. Vårt förhållande till mörker i staden : mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ebba Wennström; [2022]
  Keywords : mörker; ljus; hälsa; välmående; biologisk mångfald; belysningsplanering; ljusdesign;

  Abstract : Mörker och ljus är något som människan, och andra djur, alltid har fått anpassa sig till men på senare tid har en urbanisering tillsammans med missriktad och överflödig belysning resulterat i ljusföroreningar. Syftet med denna undersökning är att svara på vilka värdefulla kvaliteter mörker kan bidra med och huruvida mörker ses som resurs i planering av tätortsbebyggelse, och isåfall utifrån vilken aspekt, för att samla kunskap kring frågan. READ MORE

 5. 5. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wiedewilt; [2022]
  Keywords : naturvärden; utelek; förskolegård; barns utveckling; lek; naturelement;

  Abstract : Barn och grönska hör ihop. I ett samhälle där befolkningen växer och städer förtätas så minskar många grönytor. För att stoppa minskningen av grönytor behövs fler argument. READ MORE