Essays about: "Japanese Garden"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words Japanese Garden.

 1. 1. Hälsofrämjande trädgård för minskad stress bland personal : en evidensbaserad design med miljöpsykologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Ingelgård; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; evidensbaserad design; arbetsplats; gestaltning; stressåterhämtning; hälsoträdgård; personalhälsa; ebd;

  Abstract : Naturen har en förmåga att hjälpa människan att lindra och återhämta sig från stress. Trots det pågår en förtätning i städer och gröna områden bebyggs, samtidigt som fler människor lider av stressrelaterade sjukdomar till följd av arbetsmiljö. READ MORE

 2. 2. Japanska trädgårdar som inspiration vid gestaltning av hälsofrämjande utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Saijyothi; [2021]
  Keywords : Japanska trädgårdar; gestaltning; designprinciper; hälsofrämjande; hälsa; välmående; stressreducering; återhämtning;

  Abstract : Japanska trädgårdar skulle med sina lugna och harmoniska kvaliteter kunna vara ett element som förebygger och motverkar den stress som är vanligt förekommande i dagens urbana miljöer. Forskning tyder på att japanska trädgårdar är en trädgårdstyp som har särskilt positiva effekter avseende landskapspreferens, återhämtning och andra aspekter av hälsa och välmående. READ MORE

 3. 3. THE 200-YEAR CRAFTSMAN - Preserving Cultural Heritage and Garden Craftsmanship in Kyoto, Japan.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Fabian Gunnarsson; [2020-10-12]
  Keywords : Garden Craftsmanship; Knowledge Preservation; Japanese Garden; Japan; Kyoto; Murin-an; Ueyakato Landscape; Place of Scenic Beauty; Participant Observation;

  Abstract : This thesis cover the process and results of a case study that was made in Kyoto, Japan in 2019. The intention is to produce an example of how cultural heritage preservation in a culturally important garden might be conducted, with focus on knowledge preserving and sharing. READ MORE

 4. 4. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Andersson; [2019]
  Keywords : kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Abstract : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. READ MORE

 5. 5. Trädgårdsväxter på rymmen : en studie av åtgärder för att begränsa spridningen av fyra invasiva främmande växtarter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kajsa Boman Lindkvist; [2018]
  Keywords : parkslide; Fallopia japonica; jätteloka; Heracleum mantegazzianum; vresros; Rosa rugosa; jättebalsamin;

  Abstract : Invasiva främmande växter är ett växande globalt problem som innebär ett hot mot biologisk mångfald, kan ge ekonomiska konsekvenser och i vissa fall hälsoproblem för människor. Från början var en del av växterna uppskattade trädgårdsväxter som efterhand letat sig ut från trädgårdar och parker till den omgivande naturen, där några blivit så framgångsrika att de konkurrerar ut inhemsk vegetation. READ MORE