Essays about: "stadsutveckling"

Showing result 1 - 5 of 195 essays containing the word stadsutveckling.

 1. 1. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnea Alverbrink; [2020]
  Keywords : grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Abstract : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. READ MORE

 2. 2. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anton Castenberg; [2020]
  Keywords : urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Abstract : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. READ MORE

 3. 3. Häst inom kommunal skötsel : en möjlig väg till hållbar stadsutveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Palmqvist; [2020]
  Keywords : municipal maintenance; sustainable urban development; arbetshäst;

  Abstract : Arbetets slutsats är att användning av häst inom kommunal skötsel är ett hållbart alternativ ur social, kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljöfrågor blir allt viktigare inom kommunal skötsel där det även finns utrymme för förbättring. READ MORE

 4. 4. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Volter; [2020]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Abstract : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. READ MORE

 5. 5. Östra promenaden : ett stadsläkande promenadstråk i Uppsala med trygghet och trivsel i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Menzinsky; [2020]
  Keywords : promenadstråk; stadsläkning; trivsel; trygghet; uppsala; överdäckning;

  Abstract : Social fragmentering av städer är ett problem som växer samtidigt som prioriteringen i stadsutveckling ofta fokuserar på annat än det sociala klimatet (Listerborn m.fl. 2014, ss. 7-9). READ MORE