Essays about: "stadsutveckling"

Showing result 1 - 5 of 209 essays containing the word stadsutveckling.

 1. 1. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Keywords : placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Abstract : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. READ MORE

 2. 2. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Dahlström; [2020]
  Keywords : temporär; temporär funktion; temporär gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur; stadsutveckling; social hållbarhet; underutnyttjade stadsrum; under förändring; urban;

  Abstract : Syftet med arbetet har varit att studera huruvida temporär landskapsarkitektur kan förändra underutnyttjade stadsrums identitet, atmosfär och upplevda värde. Dessutom ville jag undersöka om det temporära skulle kunna ha långsiktiga följdeffekter på stadsrummen och de människor som besöker dem även efter det att det temporära har avslutats, och om det temporära skulle kunna främja eller förbättra socioekonomisk hållbarhet i staden. READ MORE

 3. 3. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnea Alverbrink; [2020]
  Keywords : grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Abstract : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. READ MORE

 4. 4. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Bim Byström; [2020]
  Keywords : offentliga rummet; offentliga platser; social integration; segregation; möten; mötesplatser; stadsutveckling; social hållbarhet; Malmö; public space; public places; social integration; segregation; meetings; meeting places; city; social sustainability;

  Abstract : Denna uppsats undersöker huvudsakligen hur Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration. Genom en dokumentstudie och intervju med respondent från organisationen söktes svar på uppsatsens frågeställning. READ MORE

 5. 5. Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Madsen; [2020]
  Keywords : landscape architecture; urban nature; sustainable development; nature-based solutions; green infrastructure; biodiversity ecosystem services;

  Abstract : In this master thesis, I have studied the beneficial effects that nature has on the urban climate and our well-being – and why it has an effect on us, as well as sustainable urban planning and ecosystem services. How can we preserve and contribute to biodiversity, and the urban ecosystem services that is necessary to secure the ecological links in cities? To answer the questions, the regional council of Scania County and Lund’s municipality have been surveyed to find out how the work of green infrastructure looks like in practice at a regional and municipal level. READ MORE