Essays about: "Relationsmarknadsföring"

Showing result 16 - 20 of 38 essays containing the word Relationsmarknadsföring.

 1. 16. Crisis Management in Social Media

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Michael Eriksson; Niklas Fast; [2014-02-12]
  Keywords : sociala medier; krishantering; relationsmarknadsföring;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 17. Relationer mellan producenter och återförsäljare i potatisbranschen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : John Gustafsson; [2014]
  Keywords : relationer; potatis; differentiering; relationsskapande; återförsäljare; producent;

  Abstract : Potatisen är en relativt odifferentierad produkt på den svenska marknaden. Det finns ett fåtal företag som jobbar med att differentiera sina potatisprodukter men det baserar sig på att premiera sitt läge. För dem som inte kan dra nytta av sitt läge kan differentiering genom att skapa relationer vara ett alternativ. READ MORE

 3. 18. Handlarens val av primärproducerande affärspartners : kvalitativa intervjuer med fokus på faktorer som påverkar handlarens val av affärspartners som levererar regional- och lokalproducerad mat

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Henrik Lundbladh; [2013]
  Keywords : affärspartner; kvalitativ intervju; leverantör; relationsmarknadsföring; nätverk; produkten; inköpsprocessen;

  Abstract : Importen av livsmedelsprodukter står för nästan hälften av det som konsumeras i Sverige i dag. Detta står i kontrast till den svenska lantbruksbranschens villkor gentemot de utländska jordbruksföretagen. Svensk livsmedelsproduktion har höga krav när det gäller klimat, miljö och djuromsorg. READ MORE

 4. 19. Skapandet av varaktiga kundrelationer : en studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sara Hallin; Therese Svensson; [2013]
  Keywords : försäkringsbranschen; kundbonus; kundrelationer; lojalitet; Länsförsäkringar Bergslagen; relationsmarknadsföring; tjänstemarknadsföring;

  Abstract : En växande tjänstesektor som får allt större betydelse och en ökad konkurrens om kunderna är den finansiella tjänstemarknaden. Denna förändring på den finansiella tjänstemarknaden har lett till ett skifte i synen på marknadsföring. READ MORE

 5. 20. Skogsbränslekedjan och behov av avtalsmallar för skogsbränsleentreprenad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Olle Nylund; [2013]
  Keywords : Avtal; Skogsbränsle; Skogsentreprenad; APSE; ABSE 09; Agreements; Forest fuel; Forest contractor;

  Abstract : Användningen av bränslen med skogligt ursprung har i Sverige ökat stadigt sedan 1980-talet. Tänkbara anledningar till ökningen är en ökad medvetenhet kring enregisystemens miljö- och klimatpåverkan samt att energipriserna stigit och gjort det lönsammare att ta ut bränslesortiment från skogen. READ MORE