Essays about: "Relationsmarknadsföring"

Showing result 16 - 20 of 40 essays containing the word Relationsmarknadsföring.

 1. 16. Digitala kommunikationer mellan VIDA och deras leverantörer

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Rasmus Svensson; [2015]
  Keywords : relationsmarknadsföring; köpsågverk; försörjningskedja;

  Abstract : The Swedish forest industry has put a lot of resources in the development of digital communications in hopes of improving collaboration with suppliers. The purpose of this study was to investigate whether VIDA would benefit from using digital communication with suppliers. READ MORE

 2. 17. Behovet av skogsägarwebb – en marknadsundersökning inom AB Karl Hedin Råvara

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Marika Lundin; [2015]
  Keywords : enskilda skogsägare; köpsågverk; IT; relationsmarknadsföring; individual forest owners; sawmills; relationship marketing;

  Abstract : I Sverige ägs cirka hälften av den totala skogsmarksarealen av enskilda skogsägare. Eftersom dessa privatägda skogar är en så stor andel av det totala skogsinnehavet utgör de en intressant resurs för de som förbrukar skogsråvara. READ MORE

 3. 18. Crisis Management in Social Media

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Michael Eriksson; Niklas Fast; [2014-02-12]
  Keywords : sociala medier; krishantering; relationsmarknadsföring;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 19. Relationer mellan producenter och återförsäljare i potatisbranschen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : John Gustafsson; [2014]
  Keywords : relationer; potatis; differentiering; relationsskapande; återförsäljare; producent;

  Abstract : Potatisen är en relativt odifferentierad produkt på den svenska marknaden. Det finns ett fåtal företag som jobbar med att differentiera sina potatisprodukter men det baserar sig på att premiera sitt läge. För dem som inte kan dra nytta av sitt läge kan differentiering genom att skapa relationer vara ett alternativ. READ MORE

 5. 20. Handlarens val av primärproducerande affärspartners : kvalitativa intervjuer med fokus på faktorer som påverkar handlarens val av affärspartners som levererar regional- och lokalproducerad mat

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Henrik Lundbladh; [2013]
  Keywords : affärspartner; kvalitativ intervju; leverantör; relationsmarknadsföring; nätverk; produkten; inköpsprocessen;

  Abstract : Importen av livsmedelsprodukter står för nästan hälften av det som konsumeras i Sverige i dag. Detta står i kontrast till den svenska lantbruksbranschens villkor gentemot de utländska jordbruksföretagen. Svensk livsmedelsproduktion har höga krav när det gäller klimat, miljö och djuromsorg. READ MORE